Køb forsikring – info@vivatours.dk

Afbestillingsforsikring

 

Sygeafbestillingsforsikring

Rejsebureauet skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en sygeafbestillingsforsikring. Sygeafbestillingsforsikringen kan kun tegnes i forbindelse med rejsens bestilling.

Prisen er fra kr. 599,- afhængig af rejsetype, – pr. person. Såfremt der ved bestilling af rejsen er købt sygeafbestillingsforsikring, indebærer dette, at kunden indtil afrejsen kan afbestille rejsen og få det indbetalte beløb refunderet uden anden fradrag end selve præmien for sygeafbestillingsforsikringen.

 

Refusion af det indbetalte beløb kræver dog, at det ved lægeattest kan dokumenteres, at kunden selv eller dennes ægtefælle/samlever, børn, børnebørn, søskende, forældre, bedsteforældre samt svigerforældre, svoger/svigerinde eller rejseledsagere rammes af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det, som kan sidestilles hermed. Almindelig influenza og halsbetændelse mv., som ikke kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed, er ikke dækket af sygeafbestillingsforsikringen. Almindelig influenza og halsbetændelse er kun eksempler uden at være udtømmende.

 

Desuden gælder sygeafbestillingsforsikringen, såfremt det med politirapport el. lign. kan dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentligt skade på grund af:

   1) brand eller indbrud i kundens private bolig.

   2) brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i kundens egen virksomhed.

Sker afbestillingen i disse tilfælde telefonisk bør kunden, indtil afregning har fundet sted, notere sig dato, afbestillingstidspunkt samt navnet på den rejsekonsulent, som ekspederede afbestillingen. Rejsebureauet forbeholder sig i øvrigt adgang til, for egen regning, at kontrollere tilstedeværelsen af påberåbt sygdom gennem rejsebureauets læge. Det er en forudsætning for afbestilling i henhold til foranstående, at der straks eller snarest muligt efter det dækningsberettigede forhold er opstået gives rejsebureauet underretning herom, og at fornøden dokumentation snarest muligt indsendes til rejsebureauet.