ALMINDELIGE BETINGELSER FOR PAKKEREJSER PR. 1. juli 2018


Betingelserne er udarbejdet i overensstemmelse med pakkerejseloven (Lov nr. 1666 af 26/12/2017 om  pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer)

Aftaleforholdet mellem viva tours (kaldet bureauet) og rejsende (kaldet den rejsende) reguleres af nedenstående betingelser.
Ved køb af en pakkerejse er aftalen mellem bureauet og den rejsende indgået og bindende for begge parter, når den rejsende har accepteret et tilbud, hvilket sker ved indbetaling af nedenstående depositum.


For at der er tale om en pakkerejse, skal de rejseydelser, som samlet udgør en pakkerejse, så skal disse være købt på samme tidspunkt.

 


Bestilling af rejser. Tilmelding skal ske pr. telefon eller internet. Efter bestilling betales inden for 3 dage et depositum på kr. 4.500,- pr. person. Indtegningen er – med de på siden nævnte undtagelser – bindende for bureauet og den rejsende, når ovenstående depositum er modtaget af bureauet. Restbeløbet deles over to betalinger, og disse skal uden påkrav være bureauet i hænde henholdsvis 100 og 50 dage før afrejsen. Sker dette ikke, forbeholder bureauet sig ret til at sælge rejsen til anden side. Bestilles rejsen senere end 50 dage før afrejsen, skal hele rejsens pris betales straks. Den rejsende modtager ved tilmelding et eksemplar af disse almindelige betingelser og accepterer disse ved indbetaling af depositum.


Den rejsende skal uden unødigt forsinkelse efter aftalens indgåelse have tilsendt rejsedokumenterne (f.eks. en ordrebekræftelse/rejsebevis/

/faktura/rejseplan) fra bureauet enten pr. post, e-mail eller anden kontraktform, som den rejsende har orienteret bureauet om ved aftalens indgåelse.


Den rejsende er forpligtet til at oplyse de kontaktoplysninger, som er nødvendige for, at bureauet kan komme i kontakt med den rejsende både før og under rejser.


Er rejsedokumenterne ikke modtaget af den rejsende inden 3 dage efter tilmelding, skal den rejsende straks tage kontakt til bureauet. Er rejse-

dokumenterne fremsendt pr. e-mail, skal den rejsende forinden tjekke spam-filter.


Straks ved modtagelsen af rejsedokumenterne har den rejsende pligt til at gennemgå disse samt “praktiske oplysninger” og strakt gøre bureauet opmærksom på, såfremt oplysningerne ikke stemmer overens med det mellem parterne aftalte.


Der er ingen fortrydelsesret for køb af pakkerejser, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr, 1 samt § 7 stk. 2 nr. 5, der undtager personbefordring fra anvendelsesområdet for Forbrugeraftaleloven.


Rejsens pris. Rejsens totalpris på dette rejsebevis (din billet) er baseret på gældende tariffer, gebyrer, priser og kurser samt eventuelle tillæg relateret til de ydelser, som den rejsende har købt hos bureauet. Prisen inkluderer flytransport fra afgangslufthavnen til ankomstlufthavnen, samt alle skatter og afgifter forbundet hermed. Derudover er inkluderet transfer med bus til hotellet t/r. Alle priser inkluderer ligeledes ophold på hotel, halvpension og undervisning som anført i programmet, samt bidrag til rejsegarantifonden og ansvarsforsikring for rejsearrangører.


Da det ikke er muligt at opkræve lokale gebyrer, afgifter og entreér i forbindelse med indgåelse af aftalen, kan opkrævning af disse forekomme ude på destinationen, idet disse er koblet op på lokale regler eller til ekstra ydelsers forbrug, hvad aftalen ellers fremstår med.


Sker der ændringer i den konkrete rejse eller i forudsætningerne for rejsen som følge af forhold hos den rejsende, kan der ske prisændringer og der vil blive opkrævet yderligere betaling.


Bureauet har ret til at annullere aftalen, såfremt den rejsende misligholder sin del af aftalen med hensyn til betaling. Se afsnit vedr. “Afbestilling” - afbestiller den rejsende rejsen på dagen for den manglende betaling, har bureauet ret til betaling af det beløb, som den rejsende ville miste.    


Forsikringer. Ønskes der tegnet obligatorisk rejse- og afbestillingsforsikring via bureauet, skal det ske inden aftalen er endeligt indgået, det vil sige inden indbetaling af depositum. Vilkårene for de tegnede forsikringer skal oplyses den rejsende inden aftalen er endeligt indgået.  Ønskes den rejsende ikke at tegne obligatorisk rejse- og afbestillingsforsikring via bureauet, bedes den rejsende kontakte bureauet med oplysninger om lign. forsikring samt policenummer i forbindelse med bestilling af guideskoleopholdet.


Bagage og rejsegods. Den rejsende er selv ansvarlig for at have tegnet de nødvendige forsikringer. Ved flytransport er bureauets erstatningspligt begrænset til de beløb, som flyselskaberne er begrænset til iflg. de internationale konventioner, jf. afsnittet om “Service & Co. A/S’ ansvar”. Bureauet anbefaler altid den rejsende at tegne en rejseforsikring med den højeste bagagedækning.


Tillæg. Enkelte udflugter, fuld pool- og havudsigt, enkeltværelse og lignende er ikke inkluderet i rejsens grundpris.


Hotelværelser. Tab og skader, som den rejsende måtte påføre udlejeren af kursusboligen, er alene en sag mellem den rejsende og udlejeren, og er derfor Service & Co. uvedkommende. Det anbefales, at den rejsende er forsikret mod uheld, som kan opstå ved ophold i kursusboligen.


Indkvartering. Prisen inkluderer ophold i delt dobbeltværelse med bad og toilet på hotel i Spanien. Opholdet inkluderer halvpension, som består af morgenbuffet og aftensmåltid. Drikke til måltiderne afholdes af den rejsende.


Prisændringer. Senest 20 dage før afrejse forbeholder bureauet sig ret til ændringer i prisen,  såfremt ændring sker i:

1. prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,

2. skatte, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen, eller

3. valutakurser, som er af betydning for pakkerejsen.

Fx hvis kursen på EURO stiger drastisk, så vil rejsens pris stige tilsvarende, da hotellet betales i EURO. Omvendt vil prisen falde, hvis kursen på EURO falder drastisk. Prisen kan max. forhøjes med 8 % af pakkerejsens pris. Såfremt prisen forhøjes med mere end 8 %, er den rejsende berettiget til at hæve aftalen. Bureauet skal underrette den rejsende om prisændring via et varigt medium. Fremgår det af fakturaen, at en del af pakkerejse pris afregnes i anden end DKK, skal dette beløb eller andelen heraf fremgår med betegnelse, kursen samt dato for kursen.  Ændringer på mindre end 100 kr. vil ikke blive opkrævet/tilbagebetalt. Ændringer i nedadgående retning senest 20 dage før afrejsen, berettiger ikke kunden at kræve prisen nedsat. I forbindelse med opkrævninger/tilbagebetalinger beregner bureauet kr. 20,- til dækning af administration og porto.


Hvis den rejsende ønsker at foretage ændringer i pakkerejsen, så skal denne tage kontakt til bureauet hurtigst muligt. Såfremt det er muligt at ændre pakkerejsen, så skal den rejsen afholde de ekstraomkostninger, som ændringerne medfører. Bureauet er ikke forpligtet til at foretage ændringer i pakkerejsen.

Kan bureauet ikke opfylde den rejsendes ønsker for ændring i den eksisterende aftale og fastholder den rejsendes ønsker for ændringer, vil dette anses som en afbestilling af pakkerejsen og en ny bestilling.


Bureauets ret til ændringer. Bureauet forbeholder sig ret til inden pakkerejsens begyndelse at foretage uvæsentlige ændringer uden samtykke fra den rejsende. Således er den rejsende forpligtet til at acceptere disse, såfremt bureauet klart, forståeligt og tydeligt oplyser den rejsende herom uden unødig forsinkelse og på et varigt medium.

Hvis bureauet er nødsaget til inden pakkerejsens begyndelse at foretage væsentlige ændringer i pakkerejsen eller ikke kan opfylde at levere ydelser, som den rejsende har bestilt og som bureauet har accepteret at levere eller hæver prisen med mere end 8 %, så kan den rejsende enten acceptere ændringen, hæve aftalen med refundring af det indbetalt beløb eller deltage i en erstatningsrejse, såfremt bureauet tilbyder dette. Ved sådanne ændringer skal bureauet uden unødig forsinkelse oplyse den rejsende herom samt betydningen ændring vil få for prisen for pakkerejsen samt en rimelig frist for den rejsendes underretning til bureauet om dennes beslutning og at konsekvensen for ikke at overholde fristen indebærer, at den rejsende anses for at have accepteret ændring.


Såfremt den rejsende vælger at acceptere de foreslåede ændring i pakkerejsen eller accepterer at deltage i en erstatningspakkesrejse og dette medfører en erstatningspakkerejse af lavere kvalitet og værdi, har den rejsende krav på et forholdsmæssigt afslag i prisen.


Angivelser i dette program eller andet markedsføringsmateriale anses som en del af aftalen, med mindre ændringer er meddelt kunden inden aftalens indgåelse. Der tages forbehold for trykfejl. Bureauet forbeholder sig ret til ændringer i kursusprogrammet. [jeg mener ikke at dette kan medtages efter den nye lov]


 

 

Det er den rejsendes ansvar, at de rigtige og fulde navne fra pas fremgår af rejsedokumenter og reservationer. Såfremt dette ikke er tilfældes, så skal  den rejsende straks meddele bureauet dette, som vil forsøge at rette fejlen. Er fejlen sket pga. forkerte oplysninger fra den rejsende, vil denne skulle afholde udgiften, der er forbundet hermed. Er det ikke muligt at foretage ændringer, så kan bureauet ikke holdes ansvarlig af den rejsende.


Den rejsende skal rette sig efter gældende ordensbestemmelser for alle pakkerejsens underlevverandører, herunder lufthavne, hoteller, transportmidler etc. samt de anvisninger, der gives af rejseledere, transportører og øvrigt personale. På hoteller skal der almindeligvis være ro fra kl. 23.00 til kl. 07.00.


Bureauet er uden ansvar for udgifter, som den rejsende måtte have i forbindelse med den rejsendes misligholdelse af sine forpligtelser, herunder i forbindelse med optræden på upassende vis gentagne gange kan der ske bortvises fra den videre deltagelse i rejsen. Hvis den rejsende bliver bortvist fra hotellet under opholdet, er den rejsende selv forpligtet til at fremskaffe nødvendig dokumentation i form af politirapport eller tilsvarende, hvis der ønskes at fremsætte krav mod hotellet. Bureauet frakender sig ethvert ansvar for bortvisninger og modtager derfor ikke reklamationer herfor, og der vil derfor heller ikke ske tilbagebetaling af pakkerejsens pris.


Om en rejse er egnet for bevægelseshæmmende personer, så vil dette fremgå af bureauets hjemmeside. Bureauet kan efter anmodning fra den rejsende give oplysninger om, hvorvidt rejsen er egnet ud fra den rejsendes særlige behov. Den rejsende er forpligtet til at give bureauet alle  relevante og nødvendige oplysninger om dennes særlige behov.


Såfremt den rejsende ikke kan fremmøde rettidigt til den bestilte rejseydelse, så skal den rejsende rette henvende til leverandøren af den pågældende rejseydelse og meddele denne det senere fremmøde. Hvis det ikke er muligt  at opnå en tilfredsstillende løsning med leverandøren, så skal bureauet kontaktes af den rejsende. Ved manglende henvendelse til leverandøren af rejseydelse og/eller bureauet vil reservationen af den pågældende rejseydelse blive annulleret, og leverandøren og den rejsende kan ikke benytte reservationen eller få refunderet betalingen.


Hvis en del af pakkerejsen er flybilletter, så skal disse anvendes i den rigtige rækkefølge. Anvendes flybilletterne ikke i den rigtige rækkefølge, vil de resterende flystrækninger blive annulleret af flyselskabet. Enkelte strækninger, f.eks. en hjemrejse af en flyrejse kan således ikke anvendes af den rejsende.


I overensstemmelse med de i rejsedokumentet eller på anden måde tydelige anvisning oplyste tidspunkter og stedet for seneste check-in på ud- og hjemrejsen skal den rejsende have afsluttet et check-in. Hvis den rejsende står i check-in-køen og kan forudse, at denne ikke kan nå at afslutte check-in inden for de anførte tidspunkter, så er denne ansvarlig for at gøre opmærksom på sig selv.


Den rejsende skal holde sig orienteret i god tid før hjemrejsen om hjemrejsetidspunktet, om der er sket ændringer eller sket underretning om ændring af det hjemrejsetidspunktet, som fremgår af rejsedokumentet. Underretning om sådanne ændringer oplyses den rejsende individuelt eller ved opslag på et på forhånd aftalt sted af enten bureauet, underleverandør eller repræsentanter for denne.


Den rejsende skal holde sig orienteret om afgangstider og -steder for de tilknyttede transportmidler, f.eks. straks ved ankomsten til en lufthavn via informationsskærme eller ved kontakt til lufthavnspersonalet, såfremt der måtte være tvivl angående fra hvilken terminal eller gate flyet afgår fra. Ændringer af terminal eller gate forekommer ofte, og bureauet har ikke indflydelse hermed. Den rejsende kan således ikke gøre krav gældende mod bureauet i sådanne tilfælde.


Aflysning. Bureauet forbeholder sig ret til at annullere planlagte rejser, såfremt tilslutningen for det pågældende kursus er på mindre end 40 tilmeldte. Aflyses en rejse, skal dette meddeles den rejsende inden den i aftalen anførte frist, dog ikke senere end 20 dage inden afrejsedagen og det fulde beløb tilbagebetales. En rejse kan af bureauet aflyses pga. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder (katastrofe, strejker, optøjer, krigshandlinger el. lign.). I sådanne tilfælde skal det meddeles kunden omgående, og det fulde beløb tilbagebetales senest 14 dage efter aflysningen og den rejsende har ikke krav på erstatning. Bureauet tager forbehold for trafikale forsinkelser og kan ikke drages til ansvar for evt. tab ved forsinkelse. Bureauet forbeholder sig ret til at aflyse et planlagt kursus pga. forhold, som bureauet er uden indflydelse på, og som bureauet ikke kunne have forudset, undgået eller afbødet ved den rejsendes bestilling.


Overdragelse. Er kunden forhindret i at deltage i en rejse, kan kunden overdrage rejsen til enhver, som opfylder alle de af bureauet anførte nødvendige betingelser og krav for at deltage i pakkerejsen, såfremt bureauet underrettes om overdragelsen inden 7 dage før afrejse. Ved overdragelse beregnes et administrationsgebyr på kr. 1.500,-. Den rejsende mister retten til at overdrage pakkerejsen, hvis underretning sker efter de 7 dage.

Muligheden for at overdrage pakkerejsen kan være helt eller delvist begrænset som følge af bureauets underleverandørs vilkår. Sådanne begrænsninger vil altid tydeligt fremgå af rejsedokumentet. Særligt gøres der opmærksom på, at hovedparten af de flybilletter, som er en del af en pakkerejse ikke kan ændres eller refunderes efter bestilling. Kan flybilletter eller andre rejseydelser ikke ændres eller refunderes, skal det fremgå af rejsedokumentet. Såfremt det ønskes, at rejsen skal ændres efter bestilling, så vil prisen for sådanne rejseydelser være gået tabt.

De omkostninger samt eventuelle udestående beløb, som er opstået på grund af overdragelsen, hæfter overdrageren samt den person, som pakkerejsen er overdraget til solidarisk.


 

Reklamation og Mangler. Den rejsende skal foreligge bureauet, dennes nærmeste repræsentant eller underleverandør uden unødig forsinkelse, så fejl eller mangel kan afhjælpes hurtigst muligt.

Den rejsende skal reklamere direkte til bureauet, såfremt bureauets repræsentant eller underleverandør ikke kan eller vil afhjælpe eller ikke afhjælper tilfredsstillende efter den rejsendes opfattelse.

Ved reklamation skal den rejsende sørge for at få udleveret en kvittering for indgivelse af reklamation til enten bureauet, dennes nærmeste repræsentant eller underleverandør.

En for sen reklamation kan medføre, at dette vil indgå i vurderingen af erstatningens eller forholdsmæssige størrelse på afslag i prisen.

Krav om erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag i prisen - som følger af mangler -  som er reklameret rettidigt over for bureauet, og som denne ikke har afhjulpet - skal inden rimelig tid fremsættes af den rejsende over for bureauet - er dette ikke tilfælde, vil den rejsende miste retten til at kunne gøre krav gældende mod bureauet.

Klage kan indgives til : viva tours, Mjølnersvej 4, 8230 Åbyhøj, tlf.: 70 211 222, e-mail: info@service-co.dk.


Bureauet har intet ansvar for manglende opfyldelse, som bureauet med passende omhyggelighed ikke kunne have forudset ved kundens bestilling, eller have undgået eller afbødet, og som skyldes den rejsendes egne fejl eller uvedkommende 3. mand. [Jeg mener ikke at dette  kan medtages efter den nye lov]

Ved tab eller skade påført af selvstændige selskaber (herunder vognmænd, hoteller og flyselskaber), med hvilke bureauet har indgået aftale om levering af tjenesteydelser mv. vedrørende rejsen, frakender bureauet sig ethvert ansvar. Bureauet frakender sig ethvert ansvar for tab eller skade på rejsegods.

Modregning. I forbindelse med, at den rejsende indgiver reklamation til bureauet, så skal den rejsende meddele bureauet, om der er søgt om erstatning eller kompensation hos transportøren ud fra internationale konventioner samt EU-forordninger angående passagerrettigheder og erstatningsansvar ved passagertransport.

Bureauet har ret til at modregne den erstatning og/eller forholdsmæssige afslag, som den rejsende har modtaget efter de forordninger og internationale konventioner i den erstatning og/eller forholdsmæssige afslag, som den rejsende gives efter pakkerejseloven.

Viva tours ansvar. Dette er altid begrænset til de beløb, som transportselskaberne i henhold til de internationale konventioner, er begrænset til. For flytransport gælder Warszawa og Montreal konventionerne samt EU Forordning 889/2002 og 261/2014 samt Luftfartsloven. Ved søtransport gælder Athen konventionen med tillægsprotokol. Og ved togtransport gælder COTIF/CIV konventionen om international jernbanebefordring.

Såfremt en underleverandør ikke er omfattet af en ansvarsbegrænsende konvention, er bureauets ansvar begrænset til tre gange pakkerejsens samlede pris.

Pas, visum, vaccinationer mv. Påkrævet rejsedokumentation: Et gyldigt pas med min. 6 måneder gyldighed ved rejsens afslutning, nødvendige dokumenter for rejsens gennemførsel, f.eks. visum og vaccinationsbevis for obligatoriske vaccinationer.

Ved aftens indgåelse skal bureauet oplyse den rejsende om pas og krav til visum, desuden den forventede behandlingstid for at kunne opnå visum. Dette gælder for danske statsborgere, og såfremt den rejsende har et andet pas end dansk, så skal denne gøre bureauet opmærksom herpå før aftalens indgåelse, så bureauet kan yde den rejsende den rette rådgivning, vejledning samt henvisning til de rette myndigheder. Det er den rejsende eget ansvar at gøre opmærksom på sin nationalitet.

I tilfælde, hvor bureauet ikke søger visum for den rejsende, så er det den rejsendes eget ansvar, såfremt den får afslag.

 

Obligatoriske vaccinationer samt andre sundhedsmæssige formaliteter som er nødvendige for gennemførelsen af rejsen skal bureauet oplyse den rejsende om. Der gælder særlige regler for visse lande vedr. ind- og udrejse og såfremt dette er tilfældet, vil dette fremgå af aftalen. For yderligere information vedr. sådanne regler, kan den rejsende rette henvendelse til bureauet for regler herom.

Der henvises i denne sammehæng til www.um.dk samt www.ssi.dk.

Hittegods. Glemte sager skal efterlyses skriftligt hos viva tours. A/S, Mjølnersvej 4, 8230 Åbyhøj. Efterlysningen skal indeholde en nøjagtig beskrivelse af det glemte. Glemte sager sendes over hele landet pr. efterkrav på kr. 100,-, eller de kan afhentes på bureauets adresse efter aftale. Hittegods indleveres til hittegodskontoret hos Aarhus Politi efter 2 måneders opbevaring hos Service & Co. A/S.

Teknisk arrangør. Teknisk arrangør for kurserne/rejserne er Service & Co. A/S, Mjølnersvej 4, 8230 Åbyhøj.


Værneting. Skulle afhjælpning af fejl eller mangler ikke kunne ske, og kan bureauet og den rejsende ikke finde en passende løsning efter fornyet skriftlig reklamation efter hjemkomsten, kan den rejsende indbringe en klage for Pakkerejse-Ankenævnet, Røjleskær 11, 3. sal, 2840 Holte eller via deres hjemmeside www.pakkerejseankenaevnet.dk.


Ethvert krav mod Viva Tours aps, som ikke kan løses mellem parterne eller ved Pakkerejse-Ankenævnet, skal gøres efter dansk ret, med mindre andet følger af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1215/2012 samt Rom-konventionen af 1980. Søgsmål mod Service & Co. A/S skal anlægges ved Byretten i Aarhus.


Rejsegarantifonden. Service & Co. A/S er medlem af Rejsegarantifonden nr. 1243. 

Hvad er cookies?

Første gang du besøger en af Viva Tours hjemmeside modtager du automatisk en eller flere cookies. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera el. lign.), og som registrerer dig som unik bruger. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Websitet kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer. Det er f.eks. en cookie der gør, at du ikke behøver at logge ind på et site, som f.eks. sweetdeal.dk, hver gang du kommer på besøg.

Hvad bruger vi cookies til?

Cookies er med til at fortælle Viva Tours om dit besøg.

For at fastlægge, hvem der besøger Viva Tours hjemmeside, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi informationer om, hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sektioner og hvor mange artikler du læser, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre, hvilke annoncer du ser osv. På den måde kan vi sikre os, at du ikke kun ser de samme bannerreklamer igen og igen og samtidig tilstræbes det, at du ser reklamer, som kan finde interesse for dig. Ydermere bruger vi informationerne til at dokumentere og klarlægge værdien af annonceindrykninger over for vores annoncører.

Hvor længe opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i et varieret antal måneder fra sidste gang, du var inde på en af Viva Tours hjemmeside. Hver gang du genbesøger en hjemmeside forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan læse nedenstående om, hvordan du kan slette disse cookies.

Hvordan undgår du cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie. Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser

Vi gør opmærksom på, at vejledningen er opstillet for langt de fleste browsere, men enkelte er ikke nævnt.

Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger. Dette gør du typisk ved at trykke ”F1” på din pc. Søg efter "cookies".

Cookies fra vores samarbejdspartnere

Viva Tours har også en række samarbejdspartnere som sætter cookies - såkaldte tredjeparts-cookies.

Det kan være vores annoncører, mediebureauer, annoncenetværk og andre tjenester (fx Facebook, AddThis), som sætter disse cookies.

Formålet med disse cookies er, at sikre levering af målrettede online-annoncer, samt gøre det muligt at logge ind og dele f.eks. artikler på de pågældende samarbejdspartneres hjemmesider. Ved spørgeskemaundersøgelser, analyser og lignende sættes der cookies med det formål at registrere din besvarelse og derfor undgå, at du får samme spørgeskema igen.

Cookies fra Gemius og Google (trafikmålinger)

Viva Tours benytter cookies fra Gemius og Google. Målingerne udføres under nøje iagttagelse af den persondataretlige regulering

Formålet med disse cookies er at danne statistisk information om hele internetbruger-gruppen, der gør det muligt at bestemme f.eks. hvilke hjemmesider, der er mest populære i de forskellige demografiske grupper (f.eks. blandt kvinder og mænd). Oplysningerne præsenteres kun til andre personer eller virksomheder i samlet form.

Oplysningerne videregives til tredjeparter herunder Viva Tours' samarbejdspartnere i anonymiseret form med det formål at målrette markedsføring og opnå bedre viden om brugere på de enkelte hjemmeside og det danske marked generelt. Oplysninger videregives også til tredjeparter, hvis dette kræves i medfør af myndighedskrav.

Du kan fravælge at indgå i Gemius målingen her